Pavol Bielik

Pavol Bielik

Občiansky poslanec

 • VEK: 62 rokov
 • POVOLANIE: referent

28 rokov skúseností vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Osvedčený zástupca občanov.

Vážim si trvalú dôveru obyvateľov mesta Banská Bystrica. Pre občanov pracujem s ochotou a porozumením. Pôvodným povolaním som zdravotník. Z rodinných dôvodov som nemohol dokončiť štúdium medicíny. V 90. rokoch som patril k zakladateľom neštátneho ošetrovateľstva. Mám viacročné praktické skúsenosti v štátnych aj súkromných firmách. Etický, morálny, ústretový, pravdovravný a otvorený pre riešenie vašich problémov. Momentálne pracujem ako referent. Vždy sa snažím byť slušný, morálny, etický, ústretový, pravdovravný a otvorený pre riešenie problémov obyvateľov mesta.

Nepodplatiteľne a bez korupčných konfliktov sa s čistým štítom usilujem o slušnejšie a spravodlivejšie pomery. Som nezávislý od akýchkoľvek politických strán a finančných skupín. Všetky svoje kampane si hradím z vlastných finančných zdrojov.

OBDOBIE 1988 – 1989

Predseda mestského národného výboru (MsNV): Jozef Biensky (volebné obdobie 1974 –1989), 115 poslancov MsNV

20.10.1988

 • Bol som kooptovaný do pléna Mestského národného výboru ako zástupca občanov z Občianskeho výboru rozostavaného sídliska Rudlová-Sásová za poslanca MsNV bez politickej príslušnosti.
VOLEBNÉ OBDOBIE 1989 – 1990

Predseda MsNV: Ing. Pavol Sečkár, CSc. (1989 –1990), 115 poslancov MsNV

Charakteristika obdobia: „Rekonštrukcia“ mestského národného výboru – výmena predsedu MsNV a výmena niekoľkých poslancov mestského národného výboru

1989

 • ako poslanec MsNV som bol členom mestskej rady, členom komisie miestneho hospodárstva
VOLEBNÉ OBDOBIE 1990 – 1994

Primátor: Ing. arch. Stanislav Mika, CSc., 12 volebných obvodov, 56 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: Mestské zastupiteľstvo s primátorom mesta zmapovalo majetok Mesta a mestské podniky, digitalizácia mesta, rekonštrukcia námestia SNP a Dolnej ulice, vznik Mestskej polície, vrátenie mestských lesov do majetku Mesta, príprava transformácie mestských podnikov, odčlenenie Vlkanovej, Hronseku, Nemiec, Kynceľovej a Malachova, Mesto sa medzi prvými prihlásilo do projektu Zdravé mestá organizovaným WHO – Svetová zdravotnícka organizácia v Kodani, prvá petícia občanov mesta na odvolanie primátora mesta – následne mestské zastupiteľstvo schválilo na funkciu „uvoľnených poslancov“ Jána Bibu a Pavla Bielika – ako pomoc primátorovi.

1990 – 1994

 • bol som zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva ako kandidát koalície VPN – KDH – DS za volebný obvod Sásová VO č. 8;
 • ako poslanec som bol členom mestskej rady, komisie sociálnych vecí, mládeže a športu, stavebnej komisie územného plánu a regionálneho rozvoja a bytovej komisie;

1992

 • ako poslanec som bol mestským zastupiteľstvom uvoľnený na výkon verejnej funkcie „uvoľneného poslanca“ – boli sme ako ďalší zástupcovia primátora (zástupcom primátora bol Ing. Ivan Hano) – mojou prácou bolo plnenie úloh, určených mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta, ako aj koordinácia poslancov mestského zastupiteľstva a niektorých odborných útvarov Mestského úradu Banská Bystrica. V rámci funkcie „uvoľneného poslanca“ som sa podieľal na mnohých úspešných projektoch a koordinoval som významné udalosti, ktoré Mesto Banská Bystrica posunuli medzi najprogresívnejšie a najaktívnejšie mestá Slovenskej republiky.

1992 – 1994

 • „Transformácia bytových podnikov v podmienkach mesta Banská Bystrica“ – bol to pilotný projekt vtedajšieho Ministerstva hospodárstva SR a Spolkovej republiky Nemecko. Ako „uvoľnený poslanec“ som bol členom medzinárodnej skupiny za Mesto Banská Bystrica a následne som bol členom dozornej rady nového Bytového podniku mesta Banská Bystrica už ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Bytový podnik bol v roku 1994 pretransformovaný na BPM s.r.o.

1992

 • projekt „Lipy slobody Námestia slobody“ – bol realizovaný pri príležitosti Dňa ústavy SR v spolupráci s Maticou Slovenskou

1992 – 1994

 • malá rekonštrukcia RADNICE – rekonštrukcia obradnej siene – mojou úlohou bola koordinácia odborných útvarov, ktoré zodpovedali za rekonštrukciu a kontrola a koordinácia vykonaných prác na rekonštrukcii

1992

 • vznik Mestskej polície – bol som jedným so zakladajúcich členov Mestskej polície mesta Banská Bystrica a ako člen komisie verejného poriadku a bezpečnosti som koordinoval práce pre vznik MsP

1992 – 1996

 • obnova mestských lesov – lesy, ktoré patrili do katastra mesta Banská Bystrica boli vo vlastníctve Štátnych lesoch š.p. Ako „uvoľnený poslanec“ spolu s Milanom Rakytom a Vojtom Majlingom sme boli poverení za Mesto Banská Bystrica vyrokovať so Štátnymi lesmi, aby mestské lesy boli prinavrátené do mestského majetku. Založili sme mestskú organizáciu Mestské lesy s.r.o., kde som bol zakladajúcim členom dozornej rady.

1992

 • vydanie prvého reprezentačného CD „MUSICA URBIS“ – bol to projekt na vytvorenie prvého reprezentačného CD Mesta Banská Bystrica a jeho prvá koncertná prezentácia sa uskutočnila v kostole Nanebovzatia Panny Márie

1992

 • otvorenie rekonštruovanej Národnej banky Slovenska – v rámci funkcie „uvoľneného poslanca“ som bol ako člen pracovnej skupiny a zástupca Mesta Banská Bystrica

1992

 • vznik Banky Slovakia – ako „uvoľnený poslanec“ som bol vyslaný za zástupcu Mesta Banská Bystrica za člena pracovnej skupiny na založenie Banky Slovakia

1992 – 1994

 • vznik „Linky dôvery“ – v spolupráci s psychiatrickou klinikou vznikla „Linka dôvery“. Tento projekt Mesto Banská Bystrica aj finančne podporilo. Mojou úlohou v tomto projekte bola práca člena pracovnej skupiny za Mesto Banská Bystrica.

1993

 • vznik Digitálnej technickej mapy mesta Banská Bystrica – boli sme (Mesto Banská Bystrica) prvý na Slovensku – DTM je účelové združenie právnických subjektov (Mesto Banská Bystrica, SPP, Slovak Telecom, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, EMG Banská Bystrica, Krajský úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica) mojou úlohou ako „uvoľneného poslanca“ bola koordinácia práce odborných útvarov pre vznik Digitálnej mapy mesta Banská Bystrica

1993

 • rekonštrukcia Dolnej ulice

1994

 • rekonštrukcia Nám. SNP – mojou úlohou ako „uvoľneného poslanca“ a člena pracovnej skupiny bola koordinácia odborných útvarov, ktoré zodpovedali za rekonštrukciu týchto ulíc a kontrola a koordinácia vykonaných prác na rekonštrukcii. V rámci rekonštrukcií som mal na starosti rokovania s dotknutými organizáciami, z ktorých záverom bolo, že organizácie ako sú mesto, plynárne, elektrárne a vodárne sa finančne spolupodieľali na týchto rekonštrukciách, čo sa podarilo prvý krát v Banskej Bystrici v porovnaní s inými mestami Slovenska. Za realizáciu bol zodpovedný Investorský útvar mesta Banská Bystrica, čo bola organizácia zriadená Mestom Banská Bystrica.

1993

 • rozšírenie trolejbusovej trasy na ulice Moskovská, Tulská a posilnenie MHD do sídliska Sásová – z pozície „uvoľneného poslanca“ som pracoval v projekte rozšírenia trolejbusovej trasy so SAD BB š.p.

1994

 • obnova pamätníka v Kremničke – obnovu pamätníka sme zrealizovali pri príležitosti osláv 50. výročia SNP. Oslavy sa konali za medzinárodnej účasti – prítomných 11 najvyšších predstaviteľov okolitých štátov a USA. Mojou úlohou bola koordinácia prác ako „uvoľneného poslanca“.
VOLEBNÉ OBDOBIE 1994 – 1998

Primátor: PhDr. Igor Presperín, CSc., 12 volebných obvodov, 56 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: vznik Univerzity Mateja Bela a jednotlivých fakúlt, netransparentný odpredaj nehnuteľností Bytového podniku; mestským zastupiteľstvom schválený prvý úver v Slovenskej sporiteľni 500 mil. Sk pre Mesto a následné zadlženie mesta ďalšími úvermi vo výške cca 1,5 miliardy Sk; rekonštrukcia 1. poschodia Mestského úradu (primátorská chodba, veľká zasadačka – sieň); rozvoj Mestskej polície, predražená rekonštrukcia Nám. Š. Moyzesa; predražená rekonštrukcia Radnice na Námestí SNP, vznik Podnikateľského inkubátora v Sásovej

1994 – 1998

 • v tomto volebnom období som bol opätovne zvolený za poslanca MsZ za Sásovú (koalícia KDH – DÚ – DS). Ako poslanec som bol členom mestskej rady, predseda komisie sociálnych vecí a zdravotníctva; predseda komisie verejný poriadok a bezpečnosti; predseda bytovej komisie MsZ.

1994 – 1998

 • spolupráca občianskych výborov a poslancov – ako poslanec za Sásovú som presadzoval spoluprácu medzi občianskymi združeniami vo volebných obvodov a poslancami mestského zastupiteľstva, čo znamenalo v zastupiteľstve schvaľovať dokumenty, ktoré rešpektovali názory a záujmy obyvateľov daného volebného obvodu a nie len poslanecké záujmy.

1994 – 2000

 • rozvoj Mestskej polície – ako predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť som koordinoval rozvoj Mestskej polície vo forme najlepšej výstroje (v tomto období mali „naši“ mestskí policajti lepšiu výstroj ako „štátni policajti“), zriadenie odťahovej služby a nadstavenie správneho konania (pokuty). Mestská polícia mesta Banskej Bystrice bola najlepšia a chodili sa k „nám“ učiť zakladať mestské polície z iných miest a obcí. Náčelník Mestskej polície bol v tomto období Radoslav Lukaj.

1994 – 1998

 • budovanie sociálneho systému mesta Banská Bystrica – ako predseda komisie sociálnych vecí a zdravotníctva som koordinoval v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu budovanie sociálneho systému mesta. Vytvorili sme priestor pre vznik klubov seniorov (denné centrá), spracovali sme prípravu na dom opatrovateľskej služby a vytvorili sme opatrovateľský systém a veľa ďalších potrebných služieb pre seniorov

1994 – 1998

 • riešenie komunálneho odpadu – v týchto rokoch si obyvatelia začali odkupovať byty do osobného vlastníctva a začali vznikať Spoločenstvá vlastníkov bytov. Ako poslanec, predseda bytovej komisie a predseda spoločenstva vlastníkov bytov som koordinoval problém s odvozom komunálneho odpadu. Viedol som rokovania so Stavebným bytovým družstvom, spoločenstvami vlastníkov bytov a odbornými útvarmi, ktoré zodpovedali za riešenie komunálneho odpadu. Výsledkom rokovaní bolo riešenie komunálneho odpadu vo forme dodnes fungujúceho separovaného odvozu smetí a odpadu

1997

 • finančná podpora Bábkového divadla na rázcestí – Ministerstvo kultúry zrušilo dotácie na prevádzkovanie Bábkového divadla na rázcestí a hrozil zánik divadla. Ako poslanec som rokoval a dosiahol, že divadlo získalo dotácie na prevádzku z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
VOLEBNÉ OBDOBIE 1998 – 2002

Primátor: Ing. Ján Králik, 12 volebných obvodov, 56 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: šetrenie, šetrenie a šetrenie, keďže mesto bolo zadlžené – postupné ozdravovanie finančnej kondície mesta; krízový manažment toku finančných prostriedkov mesta (mesto bolo v exekúcií, opakované exekučné konania)

1998 – 2002

 • opätovne som bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 8 – Sásová za koalíciu KDH – DS – SZS – SDSS s podporou RIS. V tomto volebnom období som bol predsedom komisie verejného poriadku a bezpečnosti, predsedom komisie sociálnych veci a bytovej politiky a člen mestskej rady.
VOLEBNÉ OBDOBIE 2002 – 2006

Primátor: Ing. Ján Králik, 4 volebných obvodov, 31 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: zmena volebných obvodov z 12 na 4; začatie tvorby – príprava nového Územného plánu mesta, zásadné zmeny kvality komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v Rudlovej-Sásovej

2002 – 2006

 • ako jediný nezávislý kandidát som bol zvolený za poslanca do mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 Sásová – Rudlová. Ako poslanec som bol predsedom komisie verejného poriadku a bezpečnosti; členom stavebnej komisie a územného rozvoja; členom komisie sociálnych vecí; členom komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a členom dozornej rady Mestských lesov;

2002 – 2006

 • spolupráca občianskych rád a poslancov – ako predseda komisie výboru mestských častí som spolu s odbornými útvarmi mestského úradu koordinoval práce navrhnuté občianskymi radami a schválené poslancami za volebnom obvod č. 4

2002 – 2006

 • obnova sídliska Sásová – ako predseda výboru mestskej časti Rudlová-Sásová som koordinoval rozšírenie ulíc Kráľovohoľská, Magurská, Tatranská, Javornícka a ďalšie; rekonštrukciu verejného osvetlenia vrátane vnútroblokového na celom sídlisku Sásová; samostatné osvetlenie schodov Ružová ul., pred ZŠ Pienisnká, Na skalicu, Jelšová ul. k mostu; Opravu a nasvietenie hodín na veži v Sásovej; celkovú opravu vnútorných častí bývalého obecného domu v Uľanke; vybudovanie schodov do cintorína do Kostiviarskej; vybudovanie plotu na futbalovom ihrisku v Jakube.

2003 – 2006

 • Saleziánske mládežnícke stredisko – ako poslanec som bol prizvaný zástupcami Saleziánskeho mládežníckeho strediska z Tatranskej ulice k spolupráci. V rámci tejto spolupráce sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu s občianskymi združeniami a radami na celom sídlisku Rudlová- Sásová v organizovaní spoločenských akcií pre verejnosť: Mikuláš, MDD, 72 hodín – dobrovoľnícke práce na vyčistení verejných priestranstiev sídliska. Významnou mierou sme Saleziánskemu mládežníckemu stredisku z poslaneckých finančných prostriedkov prispeli na spolufinancovanie ich projektov pre sásovské deti vo vekových skupinách 5-15 rokov a vybudovanie hokejbalového ihriska, kde v zime slúži ako klzisko.

2006 september

 • vedenie Krematória a cintorínskych služieb – po zrušení zmluvy s p. Čunderlíkom bolo Krematórium a cintorínske služby vrátené do správy mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica. Primátorom Králikom a vedením ZAaRESu som bol oslovený na manažovanie krematória a cintorínov ako zamestnanec ZAaRES.
VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 – 2010

Primátor: Mgr. Ivan Saktor, 4 volebné obvody, 31 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: nadpolovičná väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve koalície SMER – SNS – HZDS; predaj majetku mesta tzv. „noc dlhých nožov“; opakované porušovania platného Územného plánu, zahusťovanie obytných zón, prílev developerov, pokus Útvaru hlavného architekta o redukciu ochranného pásma pamiatkovej rezervácie; neúspešná realizácia koncepcie základných škôl – 1. kolo rušenia základných škôl (Tatranská, Okružná); realizácia projektu ISPA – rekonštrukcia kanalizácie, zmena volebných obvodov zo 4 na 7; rekonštrukcia zasadačiek mestského úradu 2. poschodie, vybudovanie Klienstského cestra vo vstupnej hale mestského úradu, ISO 9001 pre Mestský úrad Banská Bystrica

2006 – 2010

 • opätovne som bol obyvateľmi zvolený ako nezávislý poslanec za volebný obvod č. 4 Rudlová- Sásová. Predsedal som výboru mestskej časti za volebný obvod Rudlová-Sásová, komisii pre nezlučiteľnosť výkonu práva, komisii životného prostredia a nakladania s odpadmi, bol som členom komisie sociálnych vecí a bytovej politiky, členom komisie územného plánu a stavebnej, členom dopravnej komisie a členom dozornej rady mestskej organizácie Mestské lesy.

2006 – 2010

 • prehlbovanie spolupráce občianskych rád a poslancov – ako predseda výboru mestskej časti Rudlová-Sásová a poslanec som pokračoval v spolupráci medzi poslancami a občianskymi radami a občianskymi združeniami, s ktorými sme vo volebnom obvode Rudlova-Sásová organizovali spoločenské akcií (Mikuláš, MDD, Vianoce pre seniorov). Do volebného obvodu č. 4 patrili aj mestské časti Uľanka, Jakub, Kostiviarska, kde som presadil významné investície do opravy týchto častí (cesty, chodníky, námestíčko v Uľanke).

2007

 • Noc dlhých nožov – ráno pred rokovaním mestského zastupiteľstva sme (poslanci) dostali materiál s majetkom Mesta v hodnote okolo 200 mil. Sk na odpredaj, čo býva normálne býva 14 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. S poslancami klub BBA som tento odpredaj nepodporil, ale aj tak sa odpredaj majetku schválil (väčšinové zastúpenie poslancov SMER, SNS, HZDS).

2010

 • prvá privatizácia krematória – snaha o privatizáciu krematória a cintorínskych služieb. Úspešne sa mi ju podarilo zastaviť.
VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 – 2014

Primátor: Mgr. Peter Gogola, 7 volebných obvodov, 31 poslancov mestského zastupiteľstva

Charakteristika: nadpolovičná väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve koalície SMER – SD – SNS – HZDS; druhá neúspešná realizácia koncepcia školstva – 2. kolo rušenia základných škôl (Šalková, Bakossova ul.); Griliáda; založenie mestskej organizácie Visit BB s.r.o.; rozšírenie hlavných akcií vo volebnom obvode Sásová – Rudlová (Máj zelený, koncert Pastierske Vianoce); mestský úrad riadený niektorými poslancami a prednostom, nie primátorom;

2010 – 2014

 • poslanec za koalíciu SDKU – DS, KDS, SAS – nečlen politickej strany; predseda komisie životného prostredia a nakladania s odpadmi, predseda komisie pre nezlučiteľnosť výkonu práva; člen komisie sociálnych vecí, člen dozornej rady Mestských lesov

2010 – 2014

 • druhá a tretia privatizácia krematória – snaha o privatizáciu krematória a cintorínskych služieb. Vedenie Mesta predložilo bez akejkoľvek súťaže projekt na založenie spoločného podniku so súkromným sektorom v pomere obchodných podielov 40:60 zjavne v neprospech Mesta. Z môjho pohľadu to bol ďalší pokus o privatizáciu krematória, kde Mesto v prípade realizácie takéhoto obchodu by utrpelo veľmi vysoké finančné straty. Vecnou argumentáciou na ochranu a zachovanie majetku Mesta sa mi podarilo presvedčiť poslancov o neschválení navrhovaného obchodu, v ktorých kompetencii bolo rozhodnúť.
 • Prehlbovanie spolupráce medzi občianskymi združeniami, občianskymi radami a poslancami za volebný obvod Rudlová-Sásová. Založenie občianskeho združenia „Spoločný domov Sásová“.

2010

 • Projekt Zelený máj – je spoločenská akcia pre obyvateľov mesta Banská Bystrica realizovaný na sídlisku Sásová, pre obnovenie ľudových tradícií v meste („stavanie mája“), ktorej sme boli spolu s p. Fiľom, Kmecom zakladateľmi, tvorcami a organizátormi.

2011

 • „Pastierske Vianoce“ – je vianočný koncert ľudovej hudby a slovesnosti. Je to koncert umelcov ľudovej hudby stredného a západného Slovenska organizovaných pre všetkých obyvateľov Banskej Bystrice realizovaný v Sásovej v kostole Panny Márie Pomocnice, Tatranská ul.. S p. Fiľom, Kmecom sme boli zakladatelia, organizátori a tvorcovia tohto koncertu.

Najnovšie články